divendres, 26 de desembre de 2008

En Defensa de les Persones Dependents


S'acaba de constituir una plataforma per reivindicar una correcta aplicació de la llei de promoció de l'autonomia i atenció a la depenndència. Podeu consultar el seu manifest constituent picant ací.

Vos deixem tot seguit els vuit punts que segons les persones que fomen la Plataforma guiaran les seues accions:

1. Reivindicar públicament l’acompliment de la llei en tots els seus termes.

2. Requerir de les Administracions Públiques, en la seua responsabilitat, un
finançament adequat i suficient que garanteixca els recursos i Serveis
Socials necessaris.

3. Vigilar i exigir el compliment dels terminis legals en les valoracions i
prescripcions (PIA, Pla d’Atenció Individual) i en la regulació de les
prestacions i compatibilitats.

4. Informar al respecte de la cobertura, els serveis i les prestacions que
ofereix la Llei a les persones dependents, els seus familiars, i, en el seu
cas, cuidadors.

5. Portar, en estreta col·laboració amb l’Observatori Valencià de la
Dependència, el seguiment de la implantació de la Llei de
Dependència a la Comunitat Valenciana.

6. Donar suport a les associacions i persones dependents, familiars i
cuidadors, en les gestions i reivindicacions vinculades amb l’eficaç
aplicació de la Llei.

7. Treballar conjuntament amb altres Plataformes i Col·lectius ciutadans
que existeixquen a la Comunitat Valenciana, en defensa de la Llei.

8. Realitzar actes informatius i de sensibilització social (jornades, simposis,
etc.), així com mobilitzacions ciutadanes en el cas d’incompliment del
que està establert en la Llei.

Podeu contactar a dependenciavalencia(A)gmail.com